Pirmdien, 4.jūlijā birojs SLĒGTS!

Ekskursiju klasika ar gidi Anastasiu - varenās Zemgales pilis. Rundāle rožu ziedēšanas laikā, Bauskas pils muzejs un vecpilsēta, Mežotnes un Jelgavas pilis

Lavandu ziedēšana Lietuvā, iespaidīgā Govs ala, neparastie Kirkiļu ezeri. Dienas noslēgumā - veselīga pastaiga ar basām kājām

Gardēžu diena Gulbenes pusē (Mājas kafejnīcu dienas). Tirzas baznīca un svētavots un zemeņu Pavlova Druvienas muižas ķēķī. Litenes muižas stāsti un brauciens ar tvaika lokomotīvi no Gulbenes līdz Papardes stacijai!

Viduslaiku dienas Tallinas vecpilsētā! Rožu ziedēšanas trakums Tallinas botāniskajā dārzā

Mākslinieciskas noskaņas Vidzemes novados - Skulmju dzimtas muzejs Mālpilī, Vislatvijas ozolu birzs, lavandu smarža un Ikšķiles stāsti, ar vikingu liellaivu uz Meinarda salu!

Ar liliju smaržu Kurzemes muižās! Baltā Laidu muižas pils, varenā Kazdangas pils, Apriķu muiža un baznīca. Liliju kolekcija Aizputes pievārtē

Manilaidas sala Igaunijā – jūras vēju apmīļotā, mazliet eksotiskā un valdzinošā. Vakara pelde Baltajā Krastā.

Lavandu lauki Lietuvā, Kernaves pilskalni, Eņģeļu kalns un Traķu Vokes pils

Ceturtdien! Ar sarkankoka jahtu Rāznas ezerā, Rāznas zivju zupa un Kandžas muzejs Kaunatā

Vidzemes muižas un pilis - Mēru muiža, Gaujienas pils un Zvārtavas pils. Tikšanās ar Jāzepu Vītolu "Anniņās". Saplūc savu lavandu pušķi!

Uz Lietuvas ķiršu galvaspilsētu Žagari! Ķiršu festivals Žagarē, neparasts zemes valnis ar plašu skatu pār Žemaitiju, Papiles skatu tornis pie Ventas, Papartīnes ūdensdzirnavas un vakara pastaiga Šauļos.

Zilo ezeru zemē! Brauciens ar plostu Latvijas dziļākajā ezerā, Krāslava, lavandu lauki Kurmīšos un Kalkūne ar skursteņkūkām!

Peipusa ezera vasara - zivis, sīpoli un ziedoši dārzi! Lūnjas rožu dārzs, Konstantīna slavenie sīpola pīrāgi, Kallastes sarkanās klintis, kāds īpašs daiļdārzs pie Peipusa ezera. Pusdienas vecticībnieku gaumē Sīpolu zivju restorānā

"Daugav' abas malas" - mūsu garam un labsajūtai!Ceļošanas noteikumi

 Kompleksā tūrisma pakalpojuma līgums (2 un vairāk dienu ceļojumiem)

 

Tūrisma pakalpojuma sniegšanas LĪGUMS Nr.___


SIA Jauni Rakursi, reģ. nr. 40103270718, atrodas Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, kura vārdā rīkojas Anta Zālīte, kas tiesīga slēgt šo līgumu, turpmāk tekstā JAUNI RAKURSI, no vienas puses, un ______________________________________, ____________________________________________ (vārds, uzvārds, personas kods), turpmāk tekstā KLIENTS, no otras puses, noslēdz šo Līgumu par CEĻOJUMU: ____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.      VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:

1.1.  KLIENTS iegādājas un JAUNI RAKURSI apņemas realizēt augstākminēto CEĻOJUMU.

1.2.  LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa ir KLIENTA izvēlētā CEĻOJUMA PROGRAMMA, kur sniegta informācija par ceļojuma galamērķi, uzturēšanās un apskates vietām, maršrutu, izbraukšanas un atgriešanās laiku un vietu, iespējamām papildizmaksām un CEĻOJUMĀ iekļautajām izmaksām, CEĻOJUMAM nepieciešamajiem papilddokumentiem, ja tādi vajadzīgi u.c. nozīmīga informācija).

1.3.  Šī līguma izpratnē KLIENTS var būt grupa vai ģimene. Ar pirmās iemaksas veikšanu (neatkarīgi, kurš to veic) KLIENTS grupas (no 2 personām) vai ģimenes vārdā atbild par katras grupas vai ģimenes locekļu šī LĪGUMA nosacījuma izpildi. KLIENTAM ir pienākums darīt zināmu visiem grupas dalībniekiem, ja viņš LĪGUMU noslēdz arī par citām personām, KLIENTA LĪGUMA nosacījumus, kā arī visu informāciju, kas nepieciešama Tūrisma pakalpojuma saņemšanai. KLIENTS atbild par katra tūrista atbildību LĪGUMA nosacījumu izpildē.

1.4.  JAUNI RAKURSI organizē tūrisma braucienu atbilstoši ceļojuma programmai. Tūrisma brauciena cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti CEĻOJUMA PROGRAMMĀ,  sadaļā „brauciena cenā ietilpst”.

 

2.      PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM UN MAKSĀJUMI:

2.1.  Cena par līgumā minēto tūrisma pakalpojumu ir EUR ___________________________________________ _______________________________________________________________________________________

2.2.  Piesakoties uz ceļojumu, KLIENTS  iemaksā JAUNIEM RAKURSIEM avansa iemaksu vai pilnu ceļojuma cenu EUR ______________________________________________________________________________ ____________________. Veicot šo iemaksu, KLIENTS rezervē __________________vietu(as) ceļojumam.

2.3.  Kopā ar KLIENTU ceļojumā dodas (vārds, uzvārds, personas kods):
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________

2.4.  Ja KLIENTAM nepieciešams iesniegt papildus dokumentus un veikt papildus piemaksas (piem., vīzu noformēšanai), tad KLIENTS par to tiek informēts piesakoties ceļojumam. Dokumenti jāiesniedz un piemaksas jāveic atbilstoši  norādījumiem.

2.5.  Dokumentus, kas apliecina samaksu par braucienu un papildus piemaksām, jāsaglabā līdz ceļojuma beigām.

2.6.  Piemaksa par vīzu, ja tāda nepieciešama – ____________________________________________________

2.7.  Papildus piemaksas, ja tādas ir (vienvietīga izmitināšana, papildvieta autobusā u.c.) ____________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.      JAUNI RAKURSIA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

3.1.  JAUNI RAKURSI atbild par klientam piedāvātā tūrisma brauciena izpildi, kā tas paredzēts ceļojuma programmā, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar LĪGUMĀ paredzētajiem pakalpojumiem, vai KLIENTA vainas dēļ, kā arī force majore apstākļu gadījumā.

3.2.  JAUNI RAKURSI ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un / vai cenā) 10 (desmit) dienas pirms ceļojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no JAUNI RAKURSI neatkarīgu iemeslu dēļ vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs.

3.3.   JAUNI RAKURSI ir tiesības atcelt KLIENTA ceļojumu ne vēlāk kā 5 dienas pirms ceļojuma sākuma, ja ir izsmeltas visas iespējas to noorganizēt, nepārkāpjot pieļaujamo finansiālo zaudējumu robežu. Šajā gadījumā JAUNI RAKURSI piedāvā līdzvērtīgu braucienu vai atmaksā KLIENTAM visu iemaksāto summu.

3.4.  Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas ceļojuma maršrutā, tūristu izvietošanā.

3.5.  Saskaņā ar viesnīcu iespējām JAUNI RAKURSI izvieto KLIENTUS standarta numuros, ja brauciena aprakstā nav norādīts savādāk. KLIENTUS, kas ceļo vieni un nav veikuši piemaksu par izvietošanu vienvietīgā numurā, izvieto kopā ar citiem vienatnē ceļojošiem. Ja izmitināšana kopā ar vēl kādu vienatnē ceļojošo nav iespējama, KLIENTAM ir pienākums veikt piemaksu par izvietošanu vienvietīgā numurā, saskaņā ar brauciena programmu.   

3.6.  Ja KLIENTS neievēro līgumā noteikto ceļojuma apmaksas kārtību, tad JAUNI RAKURSI ir tiesīgi vienpusēji atteikties no līguma izpildes.

3.7.  JAUNI RAKURSI neizmaksā kompensāciju, ja KLIENTS patvaļīgi pārtrauc ceļojumu vai atsakās no kādas tā daļas.

3.8.  JAUNI RAKURSI nav atbildīgs:

3.8.1.    ja KLIENTAM kādā institūcijā tiek atteikta iebraukšanas vīza vai iebraukšana (t.sk. pārvietošanās) tiek atteikta cita no JAUNIEM RAKURSIEM neatkarīga iemesla dēļ (piem. ceļošanai nederīga pase) un tā rezultātā KLIENTS nevar piedalīties braucienā.;

3.8.2.    par varbūtējiem transporta kavējumiem (prāmja kavēšanās, sastrēgums uz auto ceļa, ceļu remonts, streiks u.tml.);

3.8.3.    par maršruta izmaiņām ceļojuma laikā administratīvo iestāžu prasību dēļ;

3.8.4.    par negadījumiem, kas saistīti ar KLIENTA gūtajam traumām (veselības traucējumiem vai dzīvības zaudēšanu);

3.8.5.    ja KLIENTS nozaudējis mantu vai viņām tā nozagta vai sabojāta.

3.9.  JAUNI RAKURSI neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem ceļojuma laikā, ja tos ir radījuši no izpildītāja neatkarīgi apstākļi (laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežapsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, ka arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi ).

3.10.                  KLIENTA iemaksātās naudas drošības garantētājs ir AAS „Baltijas apdrošināšanas nams” (adrese Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010), tālr. +371 67080408, epasts office@ban.lv, kas JAUNU RAKURSU maksātnespējas gadījumā vai faktiskās maksātnespējas gadījumā sedz līgumā norādīto un KLIENTA samaksāto CEĻOJUMA maksas apmēru un visus papildizdevumus, kas saistīti ar KLIENTA atgriešanos Latvijā.

 

4.      KLIENTA TIESĪBAS UZ PIENĀKUMI:

4.1.  KLIENTAM ceļojuma sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā, pretējā gadījumā KLIENTS zaudē 100 % ceļojuma samaksu.

4.2.  KLIENTS apņemas atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu, pretējā gadījumā KLIENTS samaksā radušos zaudējumus.

4.3.  KLIENTAM jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki,  jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības ceļojuma laikā.  Ja KLIENTS tos  pārkāpj, JAUNI RAKURSI ir tiesības  pārtraukt KLIENTA ceļojumu bez jebkādas kompensācijas un JAUNI RAKURSI  nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.

4.4.  KLIENTAM autobusā nav atļauts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu.

4.5.  KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (viesnīca, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vainas dēļ ceļojuma laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.

4.6.  KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. nepieciešams ceļošanai derīgs dokuments ar attiecīgām vīzām vai citām iebraukšanas un/vai uzturēšanās atļaujām, ja tās ir nepieciešamas. Ceļošanas dokumenta veids un derīguma termiņš ir atkarīgs no CEĻOJUMA galamērķa izvirzītajām prasībām, kuras KLIENTAM savlaicīgi jānoskaidro pirms došanās CEĻOJUMĀ; Jebkurā gadījumā KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos nepieciešamos dokumentus; kā arī noteikumus robežu šķērsošanai bērniem.

4.7.  KLIENTS ir tiesīgs veikt apdrošināšanu patstāvīgi vai veikt papildu apdrošināšanu par saviem līdzekļiem, brīvi izvēloties apdrošināšanas sabiedrību, par šādu lēmumu savlaicīgi informējot JAUNUS RAKURSUS.

4.8.  Ja KLIENTS izvēlas CEĻOJUMU trešajai personai, KLIENTA pienākums ir iepazīstināt šo personu ar LĪGUMA nosacījumiem un CEĻOJUMA PROGRAMMU.

 

5.      ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA

5.1.  KLIENTAM ir tiesības atteikties no ceļojuma. Šajā gadījumā JAUNI RAKURSI ietur neatkarīgi no atteikšanās iemesla, izņemot līguma 3.1. un 3.2. punktus, sekojošus maksājumus :

5.1.1.     Ja atteikšanās no brauciena notiek 30 dienas iepriekš, par braucienu iemaksātā summa tiek atgriezta pilnībā. 

5.1.2.     Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 14 dienas – KLIENTS zaudē 50 % no PAKALPOJUMU summas.

5.1.3.     Ja līdz brauciena sākumam atlikušas mazāk par 10 dienām – KLIENTS zaudē 100 % no PAKALPOJUMU summas.

5.2.  Ja ceļojuma programmā norādīti citi atteikšanās noteikumi, tad spēkā ir programmā norādītie noteikumi.

5.3.  Vīzas noformēšanas gadījumā vīzas maksa netiek atgriezta.

5.4.  KLIENTAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.

5.5.  JAUNI RAKURSI neatbild par KLIENTA neierašanos norādītajā izbraukšanas vietā ceļojuma laikā un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos tūristus, to aizturēšanu uz robežām, izraidīšanu no valsts ceļojuma laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos JAUNI RAKURSI ietur 100 % brauciena samaksu un nesedz nekādus zaudējumus.

5.6.  Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties ceļojumā, KLIENTS ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to paziņojot JAUNIEM RAKURSIEM ne vēlāk kā 48 stundas pirms brauciena, ja CEĻOJUMAM nav nepieciešama vīza. Vārdu maiņas gadījumā ir spēkā avio u.c. biļešu operatora rezervācijas izmaiņas noteikumi.

6.      NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

6.1.  Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad KLIENTS (neatkarīgi no tā vai apmaksu ir veicis KLIENTS vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona, atsaucoties uz KLIENTAM izrakstīto rēķinu, līgumu) ir veicis pirmo iemaksu par ceļojumu un darbojas līdz tajā minēto saistību izpildei.

6.2.  Līgums var tikt grozīts un papildināts tikai noformējot to ar vienošanos rakstveidā. Papildinājumi, vienošanās un grozījumi, kā arī citi dokumenti, kas attiecas uz šā Līguma priekšmetu, ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas un kļūst par šī Līguma pielikumiem

6.3.  Strīdus jautājumi risināmi pusēm savstarpēji vienojoties, pretējā gadījumā puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

6.4.  Līgums sastādīts latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trim) lapām, pa vienam katrai pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Parakstot šo LĪGUMU, KLIENTS apliecina, ka no JAUNIEM RAKURSIEM ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju par CEĻOJUMU, neskaidrību gadījumā apņemas vērtcies pie JAUNIEM RAKURSIEM un savlaicīgi noskaidrot visus nepieciešamos jautājumus veiksmīgai CEĻOJUMA norisei.

6.5.  Parakstot šo LĪGUMU, KLIENTS apliecina, ka ir iepazinies ar šī līguma noteikumiem, kas tikuši PUŠU starpā piemācīgi iepriekš apspriesti un PUSES tos ir atzinušas par pamatotiem un abām pusēm pieņemamiem.

 

 

SIA JAUNI RAKURSI

Torņa iela 11, Rīga, LV-1050

Reģ. Nr. 40103270718

AS Luminor banka,

Konts: LV36RIKO0002013155790

Tel. +371 29257464

Epasts info@jaunirakursi.lv

Paraksts _________________________

 

 

KLIENTS

Vārds, uzvārds _____________________

Pers. Kods ________________________

Tālruņa nr. ________________________

E-pasts_______________________________

Paraksts______________________________

 

 

Ar pirmās iemaksas – avansa veikšanu KLIENTS apstiprina, ka ir izpratis un piekrīt līguma noteikumiem.