Dzeltenajās lapās uz plosta pa Gauju kopā ar Mitro (Māri Mitrevicu)! Elpu aizraujošas ainavas, plostnieku stāsti un īstā plostnieku zupa!

Gada notikums suitos - Alsungas Miķeļtirgus, suitu pusdienas un rudens vēji Jūrkalnē, baznīca bez torņa un alus Užavā, kaņepju tēja dienas noslēgumā

Pa rudens takām Sooma nacionālajā parkā kopā ar Andri Grīnbergu.

Zelta rudens Lahemā – akmeņu krāvumi un jūrnieku stāsti Kesmu, nakšņošana gandrīz mākslas muzejā jūras krastā, maģiskā Kirnas muiža, senais Pjuhticas klosteris, Peipusa ezera plašumi un kāda Skotijas aina pie Somu līča

Vīri ar odziņu - Edvarts Virza, Jānis Čakste, Kaliostro, Saksijas Morics u.c. Ansis Kaupēns un viņa grava, Herberts Cukurs Bukaišos.

Rudens krāsas Dienvidigaunijā – varenās Vastselīnas pilsdrupas, Piusas smilšu alas, Munameģis un skatu tornis kā putna ligzda (ar naktīs spīdošu olu!)

Lina stāsts Viļakā, senlietu kolekcija “Cīrulīši”, Annas Āzes meža muzejs Žīguros, latgaliskas lustes kopā ar folkloras kopu “Atzele”

Ceturtdien - elegantā Rūmenes muiža, no graudaugiem gatavoti produkti Dižstendē, Māksla uzzied Talsos, elpu aizraujoši rudens skati Talsu paugurainē

Zelta rudens ražas svētki Bulduros, Dobeles Ābolu svētki, vīnogu dārzs Kroņaucē, pēc peoniju stādiem pie A.Berkina. Dobeles jaunums - koncertzāle "Zinta" un kūku degustācija "Sprīdīšos"

Hercoga Jēkaba gadatirgus Kuldīgā! Jūrkalnes stāvkrasts, Vētru muzejs un gardās Ineses tortes

Ziemeļvidzemes skatu torņi, Dēliņkalns, Kornetu gravas un Uguns nakts Vienkoču parkā kopā ar Andri Grīnbergu!

Mežaparks rudens lapu zeltā - pirmā dārzu pilsēta pasaulē. Vēstures līkloči, personības, arhitektūra

Raibā Kurzeme – krāsaini ķirbji Kliblapsās, zīda audzēšanas stāsts Cērē, bruņinieku pils Dižstendē, mielasts Tiņģeres pilī un leģendām bagātā Dundagas pils

Viļņa rudenī! Viļņas Modernās Mākslas muzejs MO, vecpilsēta un savdabīgā Užupis republika

Japānas brīnumbērns un pasaules zvaigzne – džeza pianiste Hiromi Lielajā Dzintarā Liepājā, Latvijas mākslas pērles galerijā „Romas dārzs”Ceļošanas noteikumi

 Līgums par tūrisma pakalpojuma sniegšanu (divu un vairāku dienu ceļojumiem)

 

Tūrisma pakalpojuma sniegšanas LĪGUMS Nr.___________________

_________________

 

SIA Jauni Rakursi, reģ. nr. 40103270718, atrodas Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, kura vārdā rīkojas Anta Zālīte, kas tiesīga slēgt šo līgumu, turpmāk tekstā JAUNI RAKURSI, no vienas puses, un __________________ (vārds, uzvārds) ______________________( personas kods), turpmāk tekstā KLIENTS , no otras puses, noslēdz šo Līgumu par CEĻOJUMU:

____________________________________________________________________ (ceļojuma nosaukums)

 

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:

1.1.  KLIENTS iegādājas un JAUNI RAKURSI apņemas realizēt augstākminēto CEĻOJUMU.

1.2.  LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa ir KLIENTA izvēlētā CEĻOJUMA PROGRAMMA, kur sniegta informācija par ceļojuma galamērķi, uzturēšanās un apskates vietām, maršrutu, izbraukšanas un atgriešanās laiku un vietu, iespējamām papildizmaksām un CEĻOJUMĀ iekļautajām izmaksām, CEĻOJUMAM nepieciešamajiem papilddokumentiem, ja tādi vajadzīgi u.c. nozīmīga informācija).

1.3.  Šī līguma izpratnē KLIENTS var būt grupa vai ģimene. Ar pirmās iemaksas veikšanu (neatkarīgi, kurš to veic) KLIENTS grupas (no 2 personām) vai ģimenes vārdā atbild par katras grupas vai ģimenes locekļu šī LĪGUMA nosacījuma izpildi.

1.4.  JAUNI RAKURSI organizē tūrisma braucienu atbilstoši ceļojuma programmai. Tūrisma brauciena cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti CEĻOJUMA PROGRAMMĀ,  sadaļā „brauciena cenā ietilpst”.

2.      PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM UN MAKSĀJUMI:

2.1.  Cena par līgumā minēto tūrisma pakalpojumu (1 personai)  ir  EUR ___________.

2.2.  Piesakoties uz ceļojumu, KLIENTS  iemaksā JAUNIEM RAKURSIEM avansa iemaksu vai pilnu ceļojuma cenu __________________________.  Veicot šo iemaksu,KLIENTS rezervē sev vietu(as) ceļojumam.

2.3.  Pārējā samaksa – ne vēlāk kā līdz _________________ .Samaksu iespējams veikt pa daļām, par apmaksas termiņiem savstarpēji vienojoties.

2.4.  Ja KLIENTAM nepieciešams iesniegt papildus dokumentus un veikt papildus piemaksas (piem., vīzu noformēšanai), tad KLIENTS par to tiek informēts piesakoties ceļojumam. Dokumenti jāiesniedz un piemaksas jāveic atbilstoši  norādījumiem.

2.5.  Dokumentus, kas apliecina samaksu par braucienu un papildus piemaksām, jāsaglabā līdz ceļojuma beigām.

2.6.  Piemaksa par vienvietīgo numuru viesnīcā, ja tas nepieciešams_______.

2.7.  Piemaksa par papildvietu autobusā, ja tāda nepieciešama EUR _______.

2.8.  Piemaksa par vīzu, ja tāda nepieciešama EUR _______.

3.      JAUNI RAKURSI  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

3.1.  JAUNI RAKURSI atbild par klientam piedāvātā tūrisma brauciena izpildi, kā tas paredzēts ceļojuma programmā, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar LĪGUMĀ paredzētajiem pakalpojumiem, vai KLIENTA vainas dēļ, kā arī force majore apstākļu gadījumā.

3.2.  JAUNI RAKURSI ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un / vai cenā) 10 (desmit) dienas pirms ceļojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no JAUNI RAKURSI neatkarīgu iemeslu dēļ vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs.

3.3.  JAUNI RAKURSI ir tiesības atcelt KLIENTA ceļojumu ne vēlāk kā 7 dienas pirms ceļojuma sākuma, ja ir izsmeltas visas iespējas to noorganizēt, nepārkāpjot pieļaujamo finansiālo zaudējumu robežu. Šajā gadījumā JAUNI RAKURSI piedāvā līdzvērtīgu braucienu vai atmaksā KLIENTAM visu iemaksāto summu.

3.4.  Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas ceļojuma maršrutā, tūristu izvietošanā.

3.5.  Saskaņā ar viesnīcu iespējām JAUNI RAKURSI izvieto KLIENTUS divvietīgajos (DBL vai TWIN) standarta numuros, ja brauciena aprakstā nav norādīts savādāk. KLIENTUS, kas ceļo vieni un nav veikuši piemaksu par izvietošanu vienvietīgā numurā, izvieto kopā ar citiem vienatnē ceļojošiem.

3.6.  Ja KLIENTS  neievēro līgumā noteikto ceļojuma apmaksas kārtību, tad JAUNI RAKURSI ir tiesīgi vienpusēji atteikties no līguma izpildes.

3.7.  JAUNI RAKURSI neizmaksā kompensāciju, ja KLIENTS patvaļīgi pārtrauc ceļojumu vai atsakās no kādas tā daļas.

3.8.  JAUNI RAKURSI apņemas sniegt KLIENTAM visu nepieciešamo palīdzību ceļojuma laikā, ja ar KLIENTU notiek nelaimes gadījums, ja KLIENTS kļūst par noziedzīga nodarījuma upuri vai ja notiek cits gadījums, kura rezultātā tiek apdraudēta KLIENTA dzīvība vai veselība. JAUNI RAKURSI palīdz sazināties ar medicīnas iestādi un galamērķa valsts varas iestādēm vai sniedz attiecīgu informāciju, kā arī organizē pirmstermiņa atgriešanos, ja nepieciešams. KLIENTA pienākums ir kompensēt JAUNIEM RAKURSIEM visus izdevumus, kas saistīti ar palīdzības sniegšanu.

3.9.  JAUNI RAKURSI nav atbildīgs:

3.9.1.    ja KLIENTAM kādā institūcijā tiek atteikta iebraukšanas vīza vai iebraukšana (t.sk. pārvietošanās) tiek atteikta cita no JAUNIEM RAKURSIEM neatkarīga iemesla dēļ (piem. ceļošanai nederīga pase) un tā rezultātā KLIENTS nevar piedalīties braucienā.;

3.9.2.    par varbūtējiem transporta kavējumiem (prāmja kavēšanās, sastrēgums uz auto ceļa, ceļu remonts, streiks u.tml.);

3.9.3.    par maršruta izmaiņām ceļojuma laikā administratīvo iestāžu prasību dēļ;

3.9.4.    par negadījumiem, kas saistīti ar KLIENTA gūtajam traumām (veselības traucējumiem vai dzīvības zaudēšanu);

3.9.5.    ja KLIENTS nozaudējis mantu vai viņām tā nozagta vai sabojāta.

3.10.                  KLIENTA iemaksātās naudas drošības garantētājs ir AAS „Baltijas apdrošināšanas nams” (adrese Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010), tālr. +371 67080408, epasts office@ban.lv, kas JAUNU RAKURSU maksātnespējas gadījumā vai faktiskās maksātnespējas gadījumā sedz līgumā norādīto un KLIENTA samaksāto CEĻOJUMA maksas apmēru un visus papildizdevumus, kas saistīti ar KLIENTA atgriešanos Latvijā.

4.      KLIENTA TIESĪBAS UZ PIENĀKUMI:

4.1.  Ja KLIENTAM nav pieņemamas brauciena cenas izmaiņas vai arī ja ceļojuma programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti un to vietā JAUNI RAKURSI nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, KLIENTS ir tiesīgs pieprasīt līdzvērtīgu ceļojumu no  piedāvājumiem  vai atteikties no ceļojuma pirms brauciena, saņemot atpakaļ visas iemaksas.

4.2.  KLIENTAM ceļojuma sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā,pretējā gadījumā KLIENTS zaudē 100 % ceļojuma samaksu.

4.3.  KLIENTS apņemas atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu, pretējā gadījumā KLIENTS samaksā radušos zaudējumus.

4.4.  KLIENTAM jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki,  jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības ceļojuma laikā.  Ja KLIENTS tos  pārkāpj, JAUNI RAKURSIir tiesības  pārtraukt KLIENTA ceļojumu bez jebkādas kompensācijas un JAUNI RAKURSI  nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.

4.5.  KLIENTAM autobusā nav atļauts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu.

4.6.  KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (viesnīca, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vainas dēļ ceļojuma laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.

4.7.  KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai vismaz 3 mēnešus pēc atgriešanās no brauciena. Par citiem braucienam nepieciešamiem dokumentiem JAUNI RAKURSI apņemas savlaicīgi informēt KLIENTU. Jebkurā gadījumā KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai bērniem.

4.8.  KLIENTS ir tiesīgs veikt apdrošināšanu patstāvīgi vai veikt papildu apdrošināšanu par saviem līdzekļiem, brīvi izvēloties apdrošināšanas sabiedrību, par šādu lēmumu savlaicīgi informējot JAUNUS RAKURSUS.

4.9.  Ja KLIENTS izvēlas CEĻOJUMU trešajai personai, KLIENTA pienākums ir iepazīstināt šo personu ar LĪGUMA nosacījumiem un CEĻOJUMA PROGRAMMU.

 

5.      ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA

5.1.  KLIENTAM ir tiesības atteikties no ceļojuma. Atteikumam jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā JAUNI RAKURSI ietur neatkarīgi no atteikšanās iemesla, izņemot līguma 3.1. un 3.2. punktus, sekojošus maksājumus :

5.1.1.    Ja atteikšanās no brauciena notiek 14  dienas iepriekš, par braucienu iemaksātā summa tiek atgriezta pilnībā. 

5.1.2.    Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 12 dienas – KLIENTS zaudē 50 % no PAKALPOJUMU summas.

5.1.3.    Ja līdz brauciena sākumam atlikušas mazāk par 10 dienām – KLIENTS zaudē 100 % no PAKALPOJUMU summas.

5.2.  Ja ceļojuma programmā norādīti citi atteikšanās noteikumi, tad spēkā ir programmā norādītie noteikumi.

5.3.  Vīzas noformēšanas gadījumā tiek ieturēti konsulārie izdevumi.

5.4.  KLIENTAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.

5.5.  JAUNI RAKURSI neatbild par KLIENTA neierašanos norādītajā izbraukšanas vietā ceļojuma laikā un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos tūristus, to aizturēšanu uz robežām, izraidīšanu no valsts ceļojuma laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos JAUNI RAKURSI ietur 100 % brauciena samaksu un nesedz nekādus zaudējumus.

5.6.  Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties ceļojumā, KLIENTS ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to paziņojot JAUNIEM RAKURSIEM ne vēlāk kā 48 stundas pirms brauciena, ja CEĻOJUMAM nav nepieciešama vīza. Vārdu maiņas gadījumā ir spēkā avio u.c. biļešu operatora rezervācijas izmaiņas noteikumi.

5.7.  JAUNI RAKURSI neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem ceļojuma laikā, ja tos ir radījuši no izpildītāja neatkarīgi apstākļi (laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežapsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, ka arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi ).

6.      NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

6.1.  Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad KLIENTS (neatkarīgi no tā vai apmaksu ir veicis KLIENTSvai jebkura cita fiziska vai juridiska persona, atsaucoties uz KLIENTAM izstādīto rēķinu, līgumu, KLIENTU vai ceļojumu) ir veicis pirmo iemaksu par ceļojumu un darbojas līdz tajā minēto saistību izpildei.

6.2.  Līgums var tikt grozīts un papildināts tikai noformējot to ar vienošanās rakstveidā. Papildinājumi, vienošanās un grozījumi, kā arī citi dokumenti, kas attiecas uz šā Līguma priekšmetu, ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas un kļūst par šī Līguma pielikumiem

6.3.  Strīdus jautājumi risināmi pusēm savstarpēji vienojoties, pretējā gadījumā puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

6.4.  Līgums sastādīts latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros uz 3  lapām, pa vienam katrai pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Parakstot šo LĪGUMU, KLIENTS apliecina, ka no JAUNIEM RAKURSIEM ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju par CEĻOJUMU, neskaidrību gadījumā apņemas vērtcies pie JAUNIEM RAKURSIEM un savlaicīgi noskaidrot visus nepieciešamos jautājumus veiksmīgai CEĻOJUMA norisei.

6.5.  Parakstot šo LĪGUMU, KLIENTS apliecina, ka ir iepazinies ar šī līguma noteikumiem, kas tikuši PUŠU starpā piemācīgi iepriekš apspriesti un PUSES tos ir atzinušas par pamatotiem un abām pusēm pieņemamiem.

 

 

SIA JAUNI RAKURSI

Torņa iela 11, Rīga, LV-1050

Reģ. Nr. 40103270718

AS Luminor banka,

Konts: LV36RIKO0002013155790

Tel. +371 29257464

Epasts info@jaunirakursi.lv

Paraksts ____________________________

 

 

KLIENTS

Vārds, uzvārds________________________

Pers. Kods ___________________________

Tālruņa nr. ___________________________

E-pasts_______________________________

Paraksts______________________________

 

 

 

Ar pirmās iemaksas – avansa veikšanu KLIENTS apstiprina, ka ir izpratis un piekrīt līguma noteikumiem.